Deze opleiding werd toegevoegd aan uw gekozen opleidingen. Deze opleiding werd verwijderd uit uw gekozen opleidingen.

Privacyverklaring

Alert! respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Alert! worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.


1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Alert! van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Alert! verwerkte persoonsgegevens.

Alert! behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen.


2. Persoonsgegevens in het bezit van Alert!

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Alert! verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Alert!, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van Alert!, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u Alert! toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen
Alert! kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Alert!, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Alert!

Op de website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door ons en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Alert! raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Alert! of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Alert! (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.


3. Verwerking van de persoonsgegevens door Alert!

Persoonsgegevens worden door Alert! voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u , alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Alert!
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Alert! uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Alert! steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
 • De naleving van de op Alert! van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.


4. Delen van de persoonsgegevens door Alert!

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van Alert! wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Alert! uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Alert! zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.


5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Alert! van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Alert! dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.


6. Veiligheidsbeleid van Alert!

Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Alert! alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens
Alert! zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Alert! met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Alert! om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.


8. Contactgegevens

Alert!
Meensesteenweg 94
8870 Izegem
contact@alert-opleidingen.be